کووید کجا یه غلط داشته، شده 19 ؟؟؟؟ 2 شعر خوانی پیرمرد اصفهانی مجله اینترنتی مونوپلاس

شعر خوانی پیرمرد اصفهانی

شعر خوانی این پیرمرد اصفهانی رو شاید دیده باشید
بازم ببینید ??‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌