قرار بود هر کشور، گیاه باشه اگه قرار بود هر کشور، گیاه باشه ... مجله اینترنتی مونوپلاس

اگه قرار بود هر کشور، گیاه باشه …

اگه قرار بود هر کشور، گیاه باشه
قطعا ما کاکتوس بودیم،
هم خار داریم و همه دنیا باهامون مشکل داره
هم به شدت در برابر
بدبختی های مختلف، مقاومیم ?‌‌‌‌‌‌