pexels karolina grabowska 4466211 نامه‌ای خیلی زیبا از سوی پروردگار به همه انسانها ❤️ مجله اینترنتی مونوپلاس

نامه‌ای خیلی زیبا از سوی پروردگار به همه انسانها ❤️

?سوگند به روز وقتی نور می‌گیرد و به شب وقتی آرام میگیرد که من نه تو را رها کرده‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام(ضحی 1-2).
?افسوس که هر کس را به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت بگذارم، او را به سخره گرفتی(یس 30).
?و هیچ پیامی از پیام هایم به تو نرسید و از پیام‌هایم روی گردانیدی(انعام 4).
?و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام. (انبیا 87)
?و مرا به مبارزه طلبیدی و چنان متوهم شدی که گمان کردی خودت بر همه چیز قدرت داری(یونس 24).
?و این در حالی بود که حتی مگسی را نمی‌توانستی و نمی‌توانی بیافرینی و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمیتوانی از او پس بگیری(حج 73).
?پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرو رفتند و تمام وجودت لرزید آن هم چه لرزشی؛ گفتم کمکهایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی؟ اما به من گمان بردی چه گمانهایی. (احزاب 10)
?تا زمین با آن فراخی بر تو تنگ آمد، پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی و یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری، پس من به سوی تو بازگشتم تا تو نیز به سوی من بازگردی، که من مهربانترینم در بازگشتن. (توبه 118)
?وقتی در تاریکیها مرا به زاری خواندی، که اگر تو را برهانم با من میمانی، تو را از اندوه رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی. (انعام 63-64)
?این عادت دیرینه ات بوده است، هرگاه که خوشحالت کردم از من روی گردانیدی و رویت را آن طرفی کردی و هروقت سختی به تو رسید از من ناامید شده‌ای. (اسرا 83)
?آیا من از دوشت باری که پشتت را میشکست برنداشتم؟ (سوره شرح 2-3)
?غیر از من چه کسی برایت خدایی کرده است؟ (اعراف 59)
?پس کجا میروی؟ (تکویر26)
?پس از این سخن دیگر به کدام سخن میخواهی ایمان بیاوری؟ (مرسلات 50)
?چه چیز جز بخشندگی ام باعث شد تا مرا که میبینی خودت را بگیری؟ (انفطار 6)
?مرا به یاد می آوری؟ من همانم که بادها را میفرستم تا ابرها را در آسمان پهن کنند و ابرها را پاره پاره به هم فشرده میکنم تا قطره ای باران از خلال آنها بیرون آید و به خواست من به تو اصابت کند تا تو فقط لبخند بزنی و این در حالی بود که پیش از فرو افتادن آن قطره باران، ناامیدی تو را پوشانده بود. (روم 48)
?من همانم که میدانم در روز روحت چه جراحتهایی برمیدارد و در شب روحت را در خواب به تمامی باز میستانم تا به آن آرامش دهم و روز بعد دوباره آن را به زندگی برمی انگیزانم و تا مرگت که به سویم بازگردی به این کار ادامه میدهم. (انعام 60)
?من همانم که وقتی میترسی به تو امنیت میدهم. (قریش 3)
?برگرد، مطمئن برگرد، تا یک بار دیگر با هم باشیم. (فجر 28-29)
?تا یک بار دیگه دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم. (مائده 54)

❤️این پیام های زیبا را برای کسانی که دوست شان دارید ارسال نمایید?