monoplus 20 روزی دختری به تمام خواستگارانش جواب رد داد و به قول امروزی‌ها ترشید!!! مجله اینترنتی مونوپلاس

روزی دختری به تمام خواستگارانش جواب رد داد و به قول امروزی‌ها ترشید!!!

تا آخر عمرش با دوستانش مسافرت رفت…
آرایش کرد…
مد روز را پوشید…
سرِ کار رفت…
پولهایش را پس انداز کرد…
ماشین و آپارتمانی شیک خرید
بدون صدای بچه و دستورات شوهر ادامه تحصیل داد و دکتری گرفت!
به کسی جواب پس نداد… خیانت شوهر را تجربه نکرد…
دروغ های مرد را نشنید…. کهنه بچه نشست…
موهایش بوی پیاز داغ و قرمه سبزی نگرفت…
مادر شوهرش پشت سرش صفحه نذاشت…
خواهر شوهرش براش پف نکرد و پشت چش نازک نکرد…
جاریش واسش کلاس نذاشت…
پوستش چروک نشد و جوان ماند و تا میتوانست از زندگی‌اش لذت برد….
چیه فکر کردی میخوام بگم تهش پشیمون شد؟? نه بابا خیلیم بهش خوش گذشت?
تازه کنترل تلويزيونم همش دست خودش بود? والا عقلش كار كرده?

برگرفته از کتاب “آقا بالا سر نخواستم”