monoplus 20 شخصی نزد شیخی رفت تا از زبان‌ درازی و سرکوفت های زنش شکایت کند مجله اینترنتی مونوپلاس

شخصی نزد شیخی رفت تا از زبان‌ درازی و سرکوفت های زنش شکایت کند

شخصی نزد شیخی رفت تا از زبان‌ درازی و سرکوفت های زنش شکایت کند و مشورتی بگیرد

شیخ گفت بابت هر کاری که زنت برایت انجام می‌دهد از او تعریف و تمجید کن

هنگام شام زن سفره را پهن کرد. مرد با اولین لقمه‌ای که خورد شروع کرد از دستپخت زنش تعریف ‌کردن و گفت تا حالا چنین غذای لذیذی نخورده ام.

زن گفت: زهرمار بخوری، چندین سال برایت غذا پختم اما یکبار هم تعریف نکردی
حال که خواهرت برای اولین بار غذا برایمان فرستاده، تعریف و تمجید میکنی! ???