جایی که به نظر می رسد آسمان و زمین با هم یکی می شوند

جایی که به نظر می رسد آسمان و زمین با هم یکی می شوند

مکانی در کشور بولیوی، بزرگترین زمین مسطح نمکی جهان ، جایی که به نظر می رسد آسمان و زمین با هم یکی می شوند طبیعت در زیباترین حالت خود ، واقعاً شگفت انگیز است، حس در آسمان یا بهشت بودن به شما دست می دهد!