زندگی گردن 11 رزق کلمه ای است بسیار فراتر از آنچه مردم می دانند! مجله اینترنتی مونوپلاس

رزق کلمه ای است بسیار فراتر از آنچه مردم می دانند!

رزق چیست ؟

رزق کلمه ای است بسیار فراتر از آنچه مردم می دانند.

➰ زمانی که خواب هستی و ناگهان ، به تنهایی و بدون زنگ زدن ساعت بیدار می‌شوی رزق است ، چون بعضی‌ها بیدار نمی‌شوند .

➰زمانی که با مشکلی رو به رو می شوی خداوند صبری به تو میدهد که چشمانت را از آن بپوشی ، این صبر ، رزق است.

➰زمانی که در خانه لیوانی آب به دست پدر و یا مادرت میدهی این فرصت نیکی کردن ، رزق است.

➰گاهی اتفاق می افتد که در نماز حواست نباشد (مقیم اتصال نباشی) ناگهان به خود می آیی و نمازت را با خشوع می خوانی (متصل میشوی) این تلنگر ، رزق است.

➰یکباره یاد کسی میفتی که مدتهاست از او بی خبری و دلتنگش میشوی و جویای حالش میشوی ، این رزق است.

➰رزق واقعی این است . رزق خوبی ها ،
نه ماشین نه درآمد ، اینها رزق مال است که خداوند به همه ی بندگانش میدهد ، اما رزق خوبیها را فقط به دوستدارانش میدهد.

و در آخر همینکه عزیزانتان هنوز در کنارتان هستند و نفسشان گرم است و سلامت ، این بزرگترین رزق خداوند است

زندگيتان پر از رزق باد.