پر از احساس پدر به هنگام خواندن خطبه عقد دخترش جملات پر از احساس پدر به هنگام خواندن خطبه عقد دخترش مجله اینترنتی مونوپلاس

جملات پر از احساس پدر به هنگام خواندن خطبه عقد دخترش

« نور چشمم، روحم، جانم، رفیقم، آفتاب روز و ماه شبم، دلیل سکون قلبم، دلیل رزق و روزی‌ام و‌ مادرِ و ‌مراقب پدرش علیرغم اینکه کوچک بود!»

استفاده از « قره عین (نور چشم) بجای کلمه بکر ، هوشمندانه و ‌انسانی بود».