pexels lukas rychvalsky 670720 زیرا او عضو گروه 99 نیست! مجله اینترنتی مونوپلاس

زیرا او عضو گروه 99 نیست!

پادشاهی دید که خدمتکاری بسیار شاد است، از او علت شاد بودنش را پرسید. خدمتکار گفت: قربان! من همسر و فرزندی دارم، و غذایی برای خوردن، و لباسی برای پوشیدن، و بدین سبب از زندگی خود راضی و شادم.

پادشاه موضوع را به وزیرش گفت. وزیر گفت: قربان! چون او عضو گروه ۹۹ نیست، بدان جهت شاد است. پادشاه پرسید: گروه ۹۹ دیگر چیست؟ وزیر گفت: قربان! یک کیسه برنج را با ۹۹ سکه طلا جلوی درب خانه‌اش قرار دهید، و نتیجه را ببینید!

فردای آنروز، خدمتکار وقتی به خانه برگشت با دیدن کیسه و سکه‌ها بسیار شاد شد، و شروع به شمردن کرد. اما فقط ۹۹ سکه؟ بارها شمرد و تعجب کرد که چرا ۱۰۰ تا نیست. همه جا را زیر و رو کرد، ولی اثری از آن یک سکه نبود. او غمگین شد و تصمیم گرفت از فردا بیشتر کار کند، تا یک سکه طلای دیگر پس‌انداز کند.

او دیگر از صبح تا شب سخت کار میکرد، و دیگر اثری از رضایت و خوشحالی نبود. وزیر هم که با پادشاه او را زیر نظر داشت گفت: قربان! او اکنون عضو گروه ۹۹ است، و اعضای این گروه کسانی هستند که زیاد دارند، اما در جستجوی بیشترند، نه شادی!

خوشبختی واقعی در سه جمله است: تجربه دیروز، استفاده امروز، و امید به فردا. ولی من و تو، با سه جمله دیگر این زندگی را تباه میکنیم: حسرت دیروز، اتلاف امروز، و ترس از فردا …
به خودمان رحم کنیم؟