Screenshot 2021 03 18 201226 شاید همیشه لطفی که به ما میشه در جهت منافعمون نباشه!! مجله اینترنتی مونوپلاس

شاید همیشه لطفی که به ما میشه در جهت منافعمون نباشه!!

آلکاتراز اولین زندان آمریکا بود که اجازه حمام آب گرم را به زندانیان داد چون اطراف آن را آب های سرد تشکیل داده و اگر به آب سرد عادت کنند برای فرار و شنا در آن آبها آماده میشوند.

شاید همیشه لطفی که به شما میشه در جهت منافعتون نباشه!!