مردی که زنها را فهمید ?

مردی که زنها را فهمید ?

آقاى ويليام گلدينگ برنده جايزه نوبل ادبيات:
“من معتقدم، زنها بايد ديوانه باشند كه فكر ميكنند با مردها مساوى هستند!!!
هميشه بالاتر بوده اند…. خيلي بالاتر….
هر چيزى را به يك زن بدهى آن را به بهترين مبدل ميسازد.
اگر به او نطفه بدهى، او به تو يك فرزند ميدهد.
اگر به او يك محل اقامت بدهى، آنجا را به يك خانه تبديل ميكند!
اگر به او ماده اى غذائي بدهى، او به تو يك وعده غذائي ميدهد….
اگر به او لبخند بدهى، او قلبش را به تو ميدهد.
زنها هديه هايي را كه دريافت ميكنند،چندين برابر و بهترينش ميكنند.”

?تقدیم به تمام زنان و مادران سرزمینم ?